Susisiekite
su mumis:

Tel. nr. +370 37 390370
Mob. nr. +370 698 51195
El. paštas:  info(eta)arnelita.lt


I-V 8:00-17:00                 facebook11.jpg
Skype: arnelita_office 

Mūsų patirtis - 25 metai!

LT   EN   RU      

Taisyklės

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias


 

1.        Bendrosios nuostatos

Norėdami įsigyti prekių per elektroninę užsakymų sistemą ( www.arnelita.lt ) (toliau „pardavėjas“) prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“) nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau „pardavėjas“) ir kliento (toliau „Pirkėjas“).

2.        Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp „Pardavėjo“ ir „Pirkėjo“ laikoma sudaryta nuo to momento kai „Pirkėjas“ suformavęs užsakymą jį patvirtina.

3.      „Pirkėjo“ teisės ir įsipareigojimai

3.1.Pirkėjas“ turi teisę pirkti per elektroninę užsakymų sistemą ( www.arnelita.lt ) laikantis šių taisyklių.

3.2.Prekes turi teisę pirkti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

3.3.Pirkėjai, kurie yra pasirašę pirkimo sutartis su UAB „Arnelita“, turintys po 1egzempliorių savo įmonėje, privalo laikytis visų  toje sutartyje nurodytų punktų.

3.4.Atnaujinti pasikeitusius „Pirkėjo“ duomenis ir pranešti “Pardavėjui” apie savo adreso, telefono (fakso) numerio ar banko rekvizitų pasikeitimą.

3.5.Laiku ir tinkamai vykdyti sutarties sąlygas bei įsipareigojimus.

3.6.Asmeniui, netekus teisės disponuoti “Pirkėjo” vardu, nedelsiant, t.y. ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas raštu informuoti „Pardavėją“.

3.7.„Pirkėjo“ įgaliotam asmeniui atsiimant prekes, pateikti „Pardavėjui“ galiojantį darbuotojo pažymėjimą ar įgaliojimą kuris turi atitikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Nepateikus įgaliojimo ar  darbuotojo pažymėjimo, prekės „Pirkėjui“ neišduodamos. „Pirkėjas“ yra informuotas ir žino, kad suteikti identifikavimo kodai ir slaptažodžiai yra konfidenciali informacija, kurios „Pirkėjas“ įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims ir naudoti tik šioje Sutartyje numatytoms teisėms ir pareigoms įgyvendinti. Tuomet, kai tarp „Pirkėjo“ ir atsakingo(įgalioto) asmens (-ų) nutrūksta darbo santykiai, „Pirkėjas“ privalo apie tai nedelsiant informuoti „Pardavėją“ tam, kad „Pardavėjas“ nedelsiant panaikintų tokio atsakingo asmens identifikacijos kodus bei slaptažodžius.

Tuo atveju, jei „Pirkėjas“ nepristato šiame punkte nurodyto atstovų sąrašo arba nepraneša apie nutrūkusius santykius su atstovu(-ais), visi „Pirkėjo“ vardu pateikti ir patvirtinti užsakymai laikomi pateiktais ir patvirtintais tinkamo atstovo ir „Pirkėjas“ atsako taip kaip užsakymus jis būtų pateikęs ar atlikęs kitus veiksmus pats asmeniškai ir negali reikšti dėl to jokių pretenzijų „Pardavėjui“

3.8.Priimti užsakytas prekes ir pasirašyti pateiktoje PVM sąskaitoje – faktūroje ar kituose prekes lydinčiuose dokumentuose.

3.9.Pirkėjo“ patvirtinto užsakymo atšaukimas/anuliavimas ir jo sąlygos:

3.9.1 „Pirkėjas“ patvirtina ir garantuoja, kad „Pirkėjas“ yra informuotas ir žino, kad be rašytinio „Pardavėjo“ sutikimo negali atšaukti pateikto užsakymo. Jei „Pirkėjas“ be „Pardavėjo“ rašytinio sutikimo atšaukia prekių užsakymą, „Pirkėjas“ turi sumokėti „Pardavėjui“ baudą, kuri lygi 40 (keturiasdešimt) procentų vertės nuo atsisakytų prekių sumos.

3.10.Apmokėti “Pardavėjui” už pateiktas prekes šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

3.11.Pažeidus šios sutarties 3.6 punktą, „Pirkėjas“ prisiima visą atsakomybę ir žalos atlyginimo „Pardavėjui“ prievolę, susijusią su šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymu.

        4.   ”Pardavėjas” įsipareigoja:

4.1.  Laiku ir tinkamai vykdyti šios sutarties sąlygas bei įsipareigojimus.

4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas raštu pranešti “Pirkėjui” apie savo adreso, telefono (fakso) numerio pasikeitimą;

4.3. Parduodamų prekių kokybė turi atitikti ES teisės aktų reikalavimus. Parduodamos prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, tinkamai supakuotos.

4.4. Parduoti tik kokybiškas prekes , atitinkančias 4.3. punkte nurodytus reikalavimus.

4.5.Tinkamai paruošti visus prekes lydinčius dokumentus.

4.6. Prekių pristatymas : EXW

        5.   Apmokėjimas

5.1.Pirkėjas“ yra informuotas ir sutinka, kad „Pardavėjo“ „Pirkėjui“ nustatytas kredito limitas yra nurodomas internetinėje parduotuvėje ( www.arnelita.lt ) .

5.2.Visais atvejais, kai parduotų prekių suma viršija nustatytą kredito limitą, „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo sustabdyti prekių pardavimą „Pirkėjui“, kol  „Pirkėjas“ neatsiskaitys už parduotas prekes tiek, kad bendras „Pirkėjo“ įsiskolinimas „Pardavėjui“ neviršytų nustatyto kredito limito. „Pardavėjas“ turi teisę vienašališkai,  be atskiro įspėjimo „Pirkėjui“ bet kuriuo metu padidinti kredito limitą arba jį sumažinti arba panaikinti, pakeisdamas informaciją apie kredito limitą internetinėje parduotuvėje ( www.arnelita.lt ) . Jei „Pirkėjas“ vėluoja apmokėti sąskaitas ir nors viena iš jų yra praterminuota, „Pardavėjas“ turi teisę sustabdyti visų  „Pirkėjo“ užsakymų vykdymą iki sąskaitos bus apmokėtos, net jei kredito limitas nėra viršijamas.

5.3.Pirkėjas“ yra informuotas, kad tuo atveju kai yra panaikinamas kredito limitas arba kai jis yra nenurodomas, arba kai yra nurodoma, kad kredito limitas nesuteiktas „Pirkėjui“ - tai visais atvejais reiškia, kad „Pirkėjas“ už prekes privalo atsiskaityti iš anksto, t.y. visą prekių kainą ir su tuo susijusius mokėjimus, priklausančius mokėti pagal šią Sutartį.

5.4.Pardavėjo“ „Pirkėjui“ išrašomų PVM sąskaitų - faktūrų suma už prekes ir kiti mokėjimai pagal šią Sutartį yra apskaičiuojami ir atliekami litais, atsižvelgiant į oficialiai nustatytą lito ir bazinės valiutos – ES euro santykį, kuris šios Sutarties sudarymo dieną yra lygus 3,4528 lito už 1 eurą.

Tuo atveju, jei pasikeičia oficialiai nustatytas lito ir bazinės valiutos – ES euro santykis, Pirkėjo skola ir kiti mokėjimai pagal Sutartį, kurie „Pirkėjo“ nėra sumokėti santykio pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota suma atitiktų tą pačią ES eurų sumą, kuri būtų „Pardavėjo“ gauta prieš pasikeičiant oficialiai nustatytam lito ir bazinės valiutos – ES euro santykiui.

Jeigu po šios Sutarties sudarymo Lietuvos Respublika įvestų eurą kaip oficialią valiutą, pakeičiančią litą, tai naujos oficialios valiutos įvedimo dieną neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų suma už prekes ir kiti mokėjimai pagal Sutartį atliekami po euro įvedimo turės būti perskaičiuojami į eurus taip, kad „Pardavėjo“ gauta eurų suma būtų ne mažesnė nei ta eurų suma, kuri būtų gauta esant lito ir euro santykiui lygiam 3,4528 lito už 1 eurą. „Pirkėjas“ bus laikomas tinkamai įvykdęs piniginę prievolę apmokėti už Prekes ir tinkamai atlikęs kitus mokėjimus tik sumokėjęs perskaičiuotą sumą, atsižvelgiant į šio punkto nuostatas.

5.5.Jei „Pirkėjas“ pilnai laiku neatsiskaito su „Pardavėju“ už prekes, jis moka „Pardavėjui“ 0,05% dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną. Papildomos „Pardavėjo“ išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamo „Pirkėjo“ sąskaita. „Pardavėjas“ turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kurių išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant mokėjimais advokatams ar/ir skolų išieškojimo tarnyboms) taip pat apmoka „Pirkėjas“. „Pirkėjas“ įsipareigoja šiame punkte nurodytus mokėjimus apmokėti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros ar pareikalavimo iš „Pardavėjo“ ar trečiojo asmens, atstovaujančio „Pardavėjo“ interesus, gavimo dienos.  

     6.    Prekių  kaina, kiekis ir asortimentas

6.1.Prekių kainą „Pardavėjas“ pateikia elektroninėje užsakymų sistemoje ( www.arnelita.lt ) arba kitais Sutartyje  nurodytais būdais. Pardavėjas turi teisę prekių kainas keisti vienašališkai, atsižvelgdamas į situaciją rinkoje, infliaciją ar kitus kriterijus. Apie pasikeitusias kainas „Pardavėjas“ informuoja „Pirkėją“ pateikdamas pasikeitusias prekių kainas elektroninėje užsakymų sistemoje ( www.arnelita.lt ). Pasikeitusios prekių kainos taikomos naujiems užsakymams.

6.2. Sutartos prekių kainos, kiekis ir asortimentas nurodomas “Pardavėjo” pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose.

6.3. ”Pardavėjas” garantuoja, kad ,,Pardavėjo“ įgaliotas atstovas perduodamas prekes, ,,Pirkėjo“  atstovo akivaizdoje vizualiai patikrintų prekių kokybę ir asortimentą ir įsitikintų, kad  prekės atitiktų kiekiui ir asortimentui, nurodytiems “Pirkėjo” pateiktame prekių  pirkimo užsakyme.

6.4. „Pirkėjui“ ar jo įgaliotam asmeniui pasirašius PVM sąskaitoje – faktūroje ar kituose prekes lydinčiuose dokumentuose, visa atsakomybė už prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą tenka „Pirkėjui“, išskyrus atvejus,  kai   po prekių priėmimo  nustatomi defektai, atsiradę dėl prekių gamintojo kaltės.

      7.   Skolos išieškojimas

7.1. Iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus šalims susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po rašytinės pretenzijos pateikimo, galioja siuntimas, elektroniniu paštu ir/ar faksu, kreipiantis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal “Pardavėjo” buveinės  vietą. Atskirais atvejais dvišalių derybų keliu terminas gali būti pratęstas šalims susitarus raštu.

      8.   Nenugalima jėga

8.1. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr.84 patvirtintomis “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėms.

8.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo pranešti apie tai kitai šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

8.3. Jeigu nenugalimos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti sutartį. Šiuo atveju nei viena iš šalių negali reikalauti atlyginti jos turėtus turtinius nuostolius.

9.      Konfidencialumas

9.1. Šios sutarties turinys ir visa kita su jos vykdymu susijusi informacija, šalių suteikta viena kitai ar kitokiu būdu sužinota, yra konfidenciali ir negali būti atskleista jokiems kitiems asmenims be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai to gali būti reikalaujama įstatymo nustatyta tvarka.

9.2. Pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje Pirkėjas moka Pardavėjui baudą, kuri yra lygi 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų) už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

10.  Kitos sąlygos

10.1 Ši sutartis galioja visiems pirkėjams kurie neturi pasirašę juridinės sutarties su UAB „Arnelita“. Klientai(pirkėjai) turintys pasirašytas sutartis , laikosi toje sutartyje numatytų sąlygų